PIRÁTI V JABLONCI NAD NISOU
VYPLOUVAJÍ DO KOMUNÁLNÍ POLITIKYProgram pro Jablonec

Fungující a otevřený magistrát

Smlouvy na internetu

 • proč: Každý občan musí mít možnost zjistit, za co a proč jeho město utrácí veřejné peníze.
 • jak: Na webových stránkách města přehledně zveřejníme všechny platné či připravované smlouvy.

Přehledný rozpočet a závěrečný účet města

 • proč: Nejlepší kontrolu nad výdaji lze zajistit zpřehledněním městských financí. Považujeme za nezbytné provést také audit mandatorních výdajů.
 • jak: Zasadíme se o to, aby město používalo transparentní účty. Na webu města pak zveřejníme detailní vyúčtování hospodaření města s odkazy na konkrétní smlouvy, na jejichž základě došlo k příjmům či výdajům a také s odkazy na příslušné transakce na transparentním účtu.

Online přenosy ze zastupitelstva

 • proč: Jednání zastupitelstva je z principu veřejné, avšak řada občanů nemá možnost osobně se těchto jednání zúčastnit.
 • jak: Na webu města bude možné sledovat audio a video záznam jednání zastupitelstva. Pokusíme se rovněž prosadit možnost vystoupení občanů před zastupiteli pomocí online spojení (tzv. "telemost").

Dostupné záznamy z jednání výborů a komisí

 • proč: Byť mají výbory a komise především poradní funkci, jejich členové jsou placeni z veřejných peněz. Proto považujeme za důležité, aby alespoň zápisy z jednání a hlasování byly veřejně dostupné.
 • jak: Změníme jednací řády tak, aby vyžadovaly zveřejňování zápisů a hlasování.

Lepší zpětná vazba na fungování úřadu

 • proč: Úřady samosprávy jsou zde především pro občany a měly by jim pomoci s běžnou agendou.
 • jak: Zajistíme lepší zpětnou vazbu na fungování magistrátu a úřadů samosprávy pomocí prostředků elektronické komunikace.

Využívání otevřených programů

 • proč: Využíváním otevřeného (open-source) software lze významně snížit náklady na IT, jak ukazuje např. příklad Mnichova. Navíc se díky otevřeným formátů dá zamezit navázání na jednoho dodavatele (tzv. "vendor lock-in").
 • jak: V rámci obnovy a rozvoje IT a IS budeme požadovat využívání Open-source softwaru a otevřených formátů.

Harmonogram plánovaných prací na území města

 • proč: Stavební práce a s nimi spojená omezení často komplikují na delší dobu kvalitu života občanů. Přitom jsou s výjimkou havarijních případů dlohodobě dopředu plánovány.
 • jak: Na webu města zveřejníme přehledný harmonogram plánovaných stavební akcí a souvisejících omezení či uzavírek tak, aby se občané mohli s dostatečným předstihem na tyto akce připravit. Zasadíme se o zlepšení kvality a zkrácení termínů při opravě a výstavbě městských komunikací, tam, kde to bude možné.

Zlepšení objednávkového systému úřadu

 • proč: Chceme maximálně ulehčit občanům styk s úřadem. Byť existuje stávající objednávkový systém, řada občanů o něm neví a nevyužívá jej. Také má jisté nedostatky - např. neumožňuje objednání na stávající den.
 • jak: Modernizujeme objednávkový systém úřadu a rozšíříme povědomí o něm.

Město pro občany

Vznik místních samospráv

 • proč: Jablonec se nově jakožto statutární město může dělit na dílčí samosprávné celky. Vidíme v decentralizaci možnost, jak přiblížit rozhodování o městě občanům a jejich potřebám.
 • jak: Podpoříme vznik samosprávných celků, pokud o to bude zájem.

Místní referenda

 • proč: Názory občanů nás zajímají, a pokud nechceme být odtrženi od reality, je potřeba jim naslouchat. Referendum je pak klíčovým prvkem přímé demokracie, kdy mohou občané vyjádřit svůj názor na zásadní otázky života ve městě.
 • jak: Chceme umožnit jednoduše organizovat elektronická referenda podle modelů používaných v Estonsku či Švýcarsku.

Volně přístupný internet ve veřejných prostorách

 • proč: Vnímáme přístup k internetu jako jednu ze základních potřeb moderní informační společnosti. Volný přístup ve veřejných prostorách je pak logickým vstřícným krokem k uspokojení takové potřeby.
 • jak: Zasadíme se o zbudování bezdrátové sítě WiFi ve veřejných prostorách pod správou města.

Rozpad Jablonecké energetické na lokální výtopny

 • proč: Stávající síť centrálního vytápění je dlouhodobě podfinancovaná, a to i přes skutečnost, že občané Jablonce mají dlouhodobě takřka nejdražší teplo v celé republice.
 • jak: Řízený rozpad JE na lokální výtopny je za současných okolností jedno z mála možností řešení snížení ceny tepla, avšak rozhodně není ideální. Zahájíme širokouveřejnou diskusi o budoucím směřování energetické politiky města s maximálním ohledem na stávající stav a jiná alternativní řešení, jako například soukromé bytové a blokové kotelny, kogenerační jednotky apod.

Optimalizace MHD

 • proč: I přes reorganizaci linek MHD v minulých letech je stále problém cestovat mezi některými částmi města bez přestupu v centru. Navíc, cenová a tarifní politika je nekompatibilní se sousedním Libercem, což v Jablonci dokládají např. i neexistující SMS jízdenky.
 • jak: Chceme provést úpravy tras stávajících linek MHD, dále prohloubit integraci s MHD sousedního Liberce a zjednodušit tak cestování v celé aglomeraci.

Revize plánovaných dopravních řešení a územního plánu

 • proč: Dopravní řešení musí být koncipována šetrně vůči stávající krajině. Jsme pro revizi územního plánu a hledání konsensu s občany a okolními obcemi jak nejlépe dopravu ve městě do budoucna řešit.
 • jak: Zapojíme občany a okolní obce do rozhodování o nové podobě územního plánu a dopravních řešeních.

Omezíme nadužívání dopravních značek.

 • proč: Přespříliš značek odvádí pozornost od samotného provozu na pozemních komunikacích.
 • jak: Chceme vyhlásit anketu o nejnesmyslnější dopravní značení a po následném dialogu s občany jej v celém městě zpřehlednit.

Podpoříme alternativní mateřské školy

 • proč: Alternativní vzdělávání je cestou budoucnosti.
 • jak: Navrhneme navýšení rozpočtové kapitoly na provoz MŠ a pokusíme se najít model pro kofinancování MŠ např. s velkými zaměstnavateli ve městě. Podporujeme zakládání alternativních typů MŠ. V současné době mnoho rodičů pracuje tzv. na tři směny a nemají možnost hlídání dětí přes noc, v případě zájmů rodičů se zasadíme o vznik noční mateřské školky.

Šance pro aktivní odpočinek

Zatraktivnění centra pro bydlení

 • proč: Centrum Jablonce se dlouhodobě vylidňuje a přestává tak plnit svoji původní funkci jako centra dění a setkávání lidí.
 • jak: Chceme omezit výstavbu na perifériích a více využít volný intravillián města. Je potřeba přehodnotit současné směrování územního plánu města, který nadbytečně plýtvá s okolní volnou krajinou.

Rekonstrukce dětských hřišť, sportovišť a veřejné zeleně

 • proč: Mnoho dětských hřišť, sportovišť a veřejné zeleně je v zanedbaném stavu. V některých městských částech dětská hřiště zcela chybí.
 • jak: Zasadíme se o lepší financování pro správu dětských hřišť, parků, sportovišť a volnočasových prostor. V tomto ohledu je rovněž zásadní využití možnosti financování z dotací EU.

Podpora aktivních občanů, spolků a maloformátových kulturních akcí

 • proč: Chceme bezúplatně zpřístupnit některé veřejné prostory a zázemí všem aktivním občanům, spolkům, umělcům a performerům, kteří mají zájem o nezištné kulturní obohacení našeho města.
 • jak: Připravíme změnu obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Město různorodých sportů

 • proč: Na profesionální úrovni se město aktuálně zaměřuje převážně na jeden sport, a to fotbal. Na ostatní sporty, pro Jablonec typické a tradiční generující budoucí olympioniky, se nedostává finanční prostředků. Jedná se zejména o biatlon, atletiku, basktebal, tenis. Na amatérské úrovni je Jablonec městem lyží a cyklistiky, přičemž jezdíme na zanedbaných tratích v Bedřichově, či rozmlácených silnicích po celém Jablonecku. Jablonec si určitě také zasloužil okruh pro kolečkové brusle i podporu alternativních sportů a pohybových aktivit.
 • jak: Přerozdělení finančních prostředků, investování do víceúčelových hřišť, silnic či dalších center pro různorodé sportovní aktivity.

Kultivace veřejných prostor

Využití bulváru 5. května - rezidenční a komerční prostory

 • proč: Problém bulváru 5. května považujeme za klíčový pro oživení centra města. Oproti původním plánům v současné době funguje pouze jako průtah městem pro osobní a nákladní dopravu.
 • jak: Začneme jednáním s občany a odbornou veřejností a revidujeme územní plán.

Parkování v centru města

 • proč: Současný systém parkovišť a pouličních parkovacích automatů je v mnoha ohledech nevyhovující. Především nutí řidiče předem odhadovat dobu, po kterou bude parkovat, což není vždy lehké. Častým jevem jsou i nefunkční parkovací automaty.
 • jak: Chceme na větších parkovištích nahradit současný systém vjezdovými a výjezdovými závorami, aby řidiči platili až při odjezdu z parkoviště. Navrhneme projednat modernizaci a rozšíření parkovacích míst v prostoru bývalé tržnice v Kamenné ulici.

Zřízení funkce městského architekta

 • proč: Institut hlavního městského architekta je významnou součástí samospráv ve většině vyspělých zemí. Je potřeba odborně formulovat vizi urbanistického rozvoje města do vzdálenější budoucnosti, a to s přesahem i do několika následujících volebních období.
 • jak: V současné době existuje řada různých modelů institutu hlavního městského architekta. Za nejúčelnější a zároveň nejdemokratičtější považujeme volbu hlavního městského architekta obecným referendem, kde si občané budou moci vybrat z několika dlouhodobých urbanistických koncepcí zpracovaných kandidáty na hlavního architekta na základě vypsané veřejné soutěže.

Obnova památek z fondů EU

 • proč: Vážíme si práce našich předků a dědictví, které nám zanechali. Stavebně technický stav některých památek je tristní, a to i zásluhou nečinnosti města. Chybí i jasná koncepce oprav secesních domů v Jablonci, což je z pohledy architektury jeho největším dědictvím.
 • jak: Chceme město více aktivně zapojit do obnovy a rekonstrukce památek a zajistit financování prostřednictvím EU fondů. Důležitá je rovněž lepší komunikace a spolupráce s majiteli památek, které nevlastní obec.

Jablonec bez hazardu a tvrdých drog

 • proč: V důsledku vede hazard ke zvýšené kriminalitě a sociálním problémům, narušuje architektonický ráz města (křiklavé neonové osvětlení nezapadá do místní architektury zejména v centru města), vytlačuje klasické obchody z centra města, protože herny jsou schopné platit vyšší nájem. Rovněž stoupá počet obavytel Jablonce užívající trvdé drogy zejména mezi mladými lidmi, což opět vede k sociálním problémům v rodinách a zvýšené kriminalitě. V centru města již není problém v podvečerních hodinách sledovat předávky drog. Městu chybí jakákoliv koncepce drogové prevence, přičemž právě prevence by měla být základním nástrojem boje proti výrobě a distribuci drog.
 • jak: Razantní omezení možnosti zřizování sázkových kanceláří, heren nebo kasín kdekoliv ve městě formou vyhlášky, uzavření stávajících sázkových kanceláří, heren či kasín. V oblasti dogové problematiky je třeba znovuobnovit preventivní programy navázané na celostátní a EU programy prevence.

Revize plánů s obchodním centrem Jabloň

 • proč: Jedná se o velký komerční prostor, postavený v dnes již velmi uznávaném funkcionalistickém stylu v centru města, který zůstává nevyužitý.
 • jak: Zvážíme možnost zachování této arcitektonické památky. Pokud již není možná zachrána, budeme prosazovat demolici a nahrazení městkou zelení případně navrhneme využít potenciálu tržnice, která v těchto místech již nyní spontáně vzniká.© Piráti, 2014. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.